Sverige drabbas allt oftare av kraftiga skyfall och det skapar problem. Kanalerna i Malmö har drabbats hårt när dagvattnet förorenas av avloppsvatten. Upprustningen av ledningar ska därför ge Malmös kanaler renare vatten.

Klimatförändringarna ger effekt över hela landet och södra Sverige har drabbats hårt av regn. Många stadsmiljöer är oförberedda på det höga vattenflödet då de byggdes innan behovet av klimatanpassning var aktuellt. Samtidigt som Malmö plågades av covid har staden fått leva med översvämningar efter de kraftiga skyfallen. Många hushåll och fastigheter har fått sina källare översvämmade med skador på husen som följd. Under pandemin har vattenskadorna blivit ett problem för mycket. Malmö har sedan tidigare beslutat att rusta upp ledningarna i centrala delar av stan och det arbetet är nu avslutat. Så om du inte redan har planerat sommarens semester så kan Malmö vara värt ett besök!

Förorenat vatten spreds i kanalerna

En stor andel av Malmös ledningar för dagvatten och avlopp är kombinerade. Vid normala vattennivåer förs vattnet undan av pumpstationer, men vid höga flöden hinner vattnet inte föras undan i samma takt som det tillförs. Avloppsvattnet följer då med dagvattnet som släpps ut i Malmös kanaler. Vid större översvämningar sprider sig det förorenade vattnet och når till slut bebyggelse och källarplan. Det orenade vattnet påverkar den lokala miljön både i kanalerna och i stadsmiljön. Utöver information om covid och vaccinationer erbjuder Krisinformation.se även information till privatpersoner gällande översvämningar. Där finns aktuella väderprognoser och råd gällande hur översvämningar kan förebyggas och hanteras.

Malmö investerar inför klimatförändringar

Då skyfallen förväntas öka i framtiden kommer problem med översvämningar och vattenskador fortsätta. Därför ska Malmö arbeta förebyggande för att motverka problem som orsakas av höga vattenflöden. Satsningen innebär mycket tid och pengar, men det kommer sannolikt betala sig i längden när färre drabbas av konsekvenserna efter skyfallen. En del av upprustningen syftar till att bygga om systemet av ledningar i stadsplaneringen. Ombyggnaden av ledningarna ska separera dagvattnet från avloppsvattnet. Ledningar som för dagvattnet till kanalerna säkrar att de hålls rena. De ledningar som hanterar avloppsvattnet förhindrar läckage av avloppsvatten. Separationen av ledningar minskar även risken för de kraftigaste översvämningarna då överskottet av vatten tas hand om mer effektivt utan att pumpstationerna överbelastas. Arbetet har bland annat planerats till stadsdelen Slottsstaden i Malmö.